تبلیغاتدرەختی خێزانیی سوڵتانە عوسمانییەکان


ئاماده‌كردنی: ماڵپه‌ری ئیسلام كورد


ئەم هێڵکارییەی خوارەوە درەختی خێزانیی سوڵتانەکانی دەوڵەتی عوسمانییە؛

 
 
 
 
 
عوسمانی یەکەم
١٢٥٨-١٢٩٩-١٣٢٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ئۆرهانی یەکەم
١٢٨٤-١٣٢٦-١٣٥٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موڕادی یەکەم
١٣٢٦-١٣٥٩-١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بایەزیدی یەکەم
١٣٥٧-١٣٨٩-١٤٠٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محەمەدی یەکەم
١٣٨٧-١٤٠٣-١٤٢١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موڕادی دووەم
١٤٠٤-١٤٥١
r. ١٤٢١-٤٤, ١٤٤٦-٥١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محەمەدی دووەم
١٤٣٢-١٤٨١
r. ١٤٤٤-٤٦, ١٤٥١-٨١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بایەزیدی دووەم
١٤٤٨-١٤٨١-١٥١٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سەلیمی یەکەم
١٤٦٦-١٥١٢-١٥٢٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سولەیمانی یەکەم
١٤٩٤-١٥٢٠-١٥٦٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سەلیمی دووەم
١٥٢٤-١٥٦٦-١٥٧٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موڕادی سێیەم
١٥٤٦-١٥٧٤-١٥٩٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محەمەدی سێیەم
١٥٦٦-١٥٩٥-١٦٠٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ئەحمەدی یەکەم
١٥٩٠-١٦٠٣-١٦١٧
 
موستەفای یەکەم
١٥٩١-١٦٣٩
r. ١٦١٧-١٨, ١٦٢٢-٢٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عوسمانی دووەم
١٦٠٤-١٦١٨-١٦٢٢
 
موڕادی چوارەم
١٦١٢-١٦٢٣-١٦٤٠
 
ئیبراهیمی یەکەم
١٦١٥-١٦٤٠-١٦٤٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محەمەدی چوارەم
١٦٤٢-١٦٩٣
r. ١٦٤٨-١٦٨٧
 
سولەیمانی دووەم
١٦٤٢-١٦٨٧-١٦٩١
 
ئەحمەدی دووەم
١٦٤٣-١٦٩١-١٦٩٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موستەفای دووەم
١٦٦٤-١٦٩٥-١٧٠٣
 
 
 
 
 
 
ئەحمەدی سێیەم
١٦٧٣-١٧٣٦
r. ١٧٠٣-١٧٣٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مەحموودی یەکەم
١٦٩٦-١٧٣٠-١٧٥٤
 
عوسمانی سێیەم
١٦٩٩-١٧٥٤-١٧٥٧
 
موستەفای سێیەم
١٧١٧-١٧٥٧-١٧٧٤
 
 
 
عەبدول حەمیدی یەکەم
١٧٢٥-١٧٧٤-١٧٨٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سەلیمی سێیەم
١٧٦١-١٨٠٨
r. ١٧٨٩-١٨٠٧
 
موستەفای چوارەم
١٧٧٩-١٨٠٧-١٨٠٨
 
مەحموودی دووەم
١٧٨٥-١٨٠٨-١٨٣٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عەبدول مەجیدی یەکەم
١٨٢٣-١٨٣٩-١٨٦١
 
عەبدول عەزیز
١٨٣٠-١٨٦١-١٨٧٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موڕادی پێنجەم
١٨٤٠-١٩٠٤
r. ١٨٧٦
 
عەبدول حەمیدی دووەم
١٨٤٢-١٩١٨
r. ١٨٧٦-١٩٠٩
 
محەمەدی پێنجەم
١٨٤٤-١٩٠٩-١٩١٨
 
محەمەدی شەشەم
١٨٦١-١٩٢٦
r. ١٩١٨-١٩٢٢


 
گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ ماڵپه‌ری ئیسلام كورد